Make your own free website on Tripod.com
         Date:   
1     Vikram 66   Raddhika+Vikram 96 Madhuri+Kaustubh74 Simran 2004           1
2                   Anusha Tamhane 97     2
3         Sonal Pushkar 64 /Sonali 73 Anup 43     Prashant Malhotra Papa 69   3
4   Bhayya+Pratibha 68             Rahul 80       4
5 Aarti Babbar 82                 Madhuri 51     5
6                       Krishna+Sandhya Deshpande 6
7 Arun Potnis 93 Satish+Shashi Babbar     Munni 70       Pratibha 45       7
8   Asha Dighe 37   Rohit Tipnis 69         Smita 75       8
9                         9
10       Prasad Sule 74   Anshul 00         Sandeep Babbar 77   10
11       ISHAA PARTHAN 04     Ajay 56           11
12         Rohit +Sheetal 98   Mohan Dighe 35     Veer Pradhan 02     12
13     Neelima+Narendra 62 Aai 91   Radhika 73         Munni 45   13
14         Anand 43               14
15         Asha+Mohan 60 Hansa   Aruna 47           15
16   Kunda,Ashish, Kirthana     Kunda +Ramakant 66     Rohan Tipnis 97         16
17   41,69, 73   Aarti + Sandeep 04               68/39 17
18
       
Rajan+Anuradha 92
      Prasad +Sonal 04   Anish +Leena 97 Abhay Dighe/Neelima Tamhane 18
19                         19
20               Ajay + Archana 86       Smita + Prasad 00 20
21                     Aashish +Kirthana 01 Tushar / Neel Tamhane 21
22     Anish 67               Abhijit Dighe 61 62/92 22
23 Bharat Bhise                   Sanika Gupte 02   23
24         Ranjit             Vivek + Sampada 01 24
25             Dhruv 99   Archana 63 Indira       25
26       Kaustubh 45                 26
27     Aruna+Anand 71       Gauri 77     Prasad Gupte 74     27
28       Abhijit + Naz 95       omar         28
29       Aleena 90       Ramakant 38   Sampada 78     29
30                         30
31                         31
  January February March April May June July August September October November December